Boer-Burger verbinding

Niet alleen boeren zijn nodig voor een omslag naar een toekomstbestendige, duurzame landbouw; ook burgers spelen daarbij een belangrijke rol. Steeds vaker vinden boer en burger elkaar door nieuwe vormen van contact, zoals een winkel op het erf, zorgboerderijen, boerderij-educatie of via social media.

Boer-Burger verbinding

veehouderij/akkerbouw

Foto: Bert Janssen / Hollandse Hoogte

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat we voldoende en gevarieerd eten, dat onze voedselproducten van hoge kwaliteit zijn, veilig en altijd op voorraad. En dat alles tegen een lage prijs. Maar consumenten hebben vaak nauwelijks weet van wat erbij komt kijken om dit voor elkaar te krijgen, of wat de effecten kunnen zijn van hun voedselkeuzes op mens, dier en leefomgeving. Terwijl een groter bewustzijn van de herkomst van voedsel juist ertoe kan bijdragen dat consumenten meer verbondenheid voelen met de inspanningen van agrarisch ondernemers en andere voedselkeuzes maken.

Gelukkig vinden boeren en burgers elkaar steeds vaker door nieuwe vormen van contact. Dat kan op het erf, bijvoorbeeld in boerderijwinkels of zorgboerderijen, maar ook via social media of door crowd funding. En ook door nieuwe vormen van eigenaarschap, waarbij particulieren een actieve rol spelen, bijvoorbeeld door samen met de boer het teeltplan te bepalen.

Effecten van voedselkeuzes

Bij discussies over de omslag naar een landbouw die zuiniger en efficiënter met grondstoffen omgaat, wordt nu meestal naar de boer gewezen als degene die de problemen moet oplossen. Maar de hele keten speelt hierin een rol; zo ook de retail die burgers tot bepaalde keuzes verleidt en consumenten die de effecten van hun voedselkeuzes moeten inzien.

De keuze voor meer plantaardige en minder dierlijke producten (eiwitbronnen) en voor meer lokale en ‘groene’ producten is cruciaal om de kringloop te sluiten. Consumenten zullen ook moeten leren om minder te verspillen – zowel in de vorm van afval als in de vorm van overconsumptie.

‘Een kringloopvoedselsysteem betekent niet alleen aanpassing van het aanbod, maar ook een cultuurverandering’

Relatie met de burger voor akkerbouwers en veehouders

Groter bewustzijn van de herkomst van voedsel kan leiden tot meer verbondenheid tussen burgers en boeren, tuinders, akkerbouwers, veehouders, vissers en andere voedselproducenten. Meer bewustzijn kan leiden tot meer waardering voor de inspanningen van agrarisch ondernemers. Die hogere waardering kan zich dan ook uiten in een betere prijs voor je product.

Wil je als akkerbouwer of veehouder meer informatie over de relatie met de burger?

Deel dit artikel

Inhoud Kringlooplandbouw

Wil je meer weten over de verschillende aspecten van kringlooplandbouw? Klik dan op een van de onderwerpen hiernaast.

Centraal verhaal

image

Bodem

image

Verdienvermogen

image

Reststromen

image

Biodiversiteit

image

Robuuste Teeltsystemen

image

Mest

image

Gebiedssamenwerking

image

Water

image

Boer-Burger verbinding

Technologie

image