Gebiedssamen­werking

Kringlooplandbouw staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een Nederland waarin energieproductie, waterbeheer, biodiversiteit, leefbaarheid en een sterke economie in samenhang worden ontwikkeld.

Gebiedssamenwerking

veehouderij/akkerbouw

Foto: Eddy Teenstra

Vaak hebben boeren binnen een regio te maken met dezelfde problemen, zoals droogte op de zandgronden, waardoor het zinvol is de krachten te bundelen en tot maatwerk te komen. Daarvoor is de samenwerking nodig met provincies, gemeenten en waterschappen: samen met de boeren hebben zij het overzicht en de kennis van wat er in de regio speelt.

Onder coördinatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid heeft de overheid voor de periode van 2018 tot 2022 een aantal Regio Deals gesloten waarin die samenwerking gevormd wordt en waarbij je je als agrariër kunt aansluiten. De belangrijkste Deals voor landbouw zijn:

  • Natuurinclusieve Landbouw Noord Nederland
  • Food Valley
  • Groene Hart
  • Noordoost Brabant
  • Achterhoek
  • Twente
  • Noordoost Fryslân/ Holwerd aan Zee
  • Fruitdelta Rivierenland

In die regio's wordt extra ingezet op samenwerking tussen boeren, organisaties en overheden. Samen streven zij naar maatwerkoplossingen. Op dit moment loopt er in het kader van deze Regio Deals al een aantal projecten waarbij kringlooplandbouw meer vorm krijgt. Het is de moeite waard om na te gaan of er in jouw regio ook zo’n deal is gesloten en of het meerwaarde voor jouw bedrijf biedt om samen met anderen de kringlooplandbouw verder te ontwikkelen. Zo kun je een stem laten horen en betrokken raken bij de circulaire toekomst.

Los van de Regio Deals hebben Nederlandse boeren elkaar in veel gebieden al gevonden middels zo’n 120 initiatieven waarin de kringloop een rol speelt. Deels zijn deze initiatieven gericht op samenwerking met de overheid en sluiten ze al aan bij de Regio Deals. Ook is er het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP): de vier overheden in gebieden zijn samen met maatschappelijke organisaties aan het werk om in een gebiedsproces de transities voor landbouw, energie en klimaatadaptatie te stimuleren.

‘Het idee is dat kleine, betekenisvolle stappen uiteindelijk de sleutel tot verandering zijn. Iedereen kan zo’n stap zetten’

Gebiedssamenwerking voor akkerbouwers en veehouders

Door als agrariër jouw krachten te bundelen met die van collega’s, de overheid, de gemeente en initiatieven als Regio Deals, sta je sterker. Leren met en van elkaar, proberen wat wel en niet werkt, en keuzes maken voor de toekomst: samen kom je verder.

Wil je als akkerbouwer of veehouder meer informatie over samenwerken binnen een gebied?

Deel dit artikel

Inhoud Kringlooplandbouw

Wil je meer weten over de verschillende aspecten van kringlooplandbouw? Klik dan op een van de onderwerpen hiernaast.

Centraal verhaal

image

Bodem

image

Verdienvermogen

image

Reststromen

image

Biodiversiteit

image

Robuuste Teeltsystemen

image

Mest

image

Gebiedssamenwerking

Water

image

Boer-Burger verbinding

image

Technologie

image