Robuuste teeltsystemen

Robuuste teelt is een belangrijke manier om de principes van kringloop­landbouw te verwezenlijken. Het zorgt voor meer biodiversiteit, een gezondere bodem en vee dat tegen een stootje kan.

Robuuste

akkerbouw

Robuuste

veehouderij

Combinatie robuuste

veehouderij / akkerbouw

Kringlooplandbouw draait om het creëren van een toekomst­bestendige, klimaatneutrale voedselproductie, die zuiniger omgaat met grondstoffen en bovendien bestand is tegen extreme weersomstandigheden zoals wateroverlast en droogte.

Robuuste teeltsystemen zijn een van de vele middelen die je als boer kunt inzetten om de principes van kringlooplandbouw te verwezenlijken. Het is toepasbaar op akkerbouw, veeteelt en op een combinatie van akkerbouw en veeteelt. In dit hoofdstuk staan de (financiële) kansen en mogelijkheden van robuuste teeltsystemen op een rij, laten we zien welk onderzoek er gaande is naar robuuste teeltsystemen en vertellen boeren die de stap naar robuuste teeltsystemen hebben gemaakt over hun ervaringen.

Robuuste teelt voor akkerbouwers

Wetenschappelijk is aangetoond dat de akkerbouw robuuster en weerbaarder wordt door het toepassen van tussengewassen en of groenbemesters in het rotatieschema. Hierdoor kan de bodem zich herstellen, verbetert de structuur en wordt het bodemleven geactiveerd. Een gezonde bodem leidt tot minder ziekten en stabiele opbrengsten, ook in tijden van wateroverlast of droogte.

Ben je akkerbouwer en wil je meer weten over robuuste teeltsystemen en wat het jouw bedrijf kan opleveren?

Robuuste teelt voor veehouders

In de veeteelt gaan robuuste teeltsystemen om een gezonde bodem, waarop naast gras ook een mengsel van grasklaver een aanvulling kan zijn op het rantsoen. Daarnaast vergroot het de biodiversiteit en beperkt het de input van krachtvoer. Als melkveehouder kun je bijvoorbeeld afspraken maken met natuurorganisaties over beheerstaken. Maaisel kan dienen als aanvulling op het rantsoen of om te dienen als compost, waardoor kosten voor kunstmest worden bespaard. Bovendien lijken bepaalde rassen van nature beter in staat te zijn om op schrale gronden en een structuurrijk rantsoen goed te blijven produceren. Bovendien kunnen robuuste koeien als dubbeldoelkoe worden ingezet en zijn ze minder ziektegevoelig.

Ben je veehouder en wil je meer weten over robuuste teelt?

Robuuste teelt voor de combinatie veehouderij en akkerbouw

Veehouders en akkerbouwers kunnen met elkaar samenwerken door bijvoorbeeld het afstemmen van bouwplannen. Na vruchtwissel op de akkers kan de akkerbouwer gras of een tussengewas telen dat de nutriëntenhuishouding weer op orde brengt. Het tussengewas dient als aanvulling op het rantsoen van het vee. De akkerbouwer krijgt op zijn beurt mest van de veehouder voor zijn akkers.

Wil je meer weten over de combinatie van veehouderij en akkerbouw als het gaat om robuuste teeltsystemen?

Deel dit artikel

Inhoud Kringlooplandbouw

Wil je meer weten over de verschillende aspecten van kringlooplandbouw? Klik dan op een van de onderwerpen hiernaast.

Centraal verhaal

image

Bodem

image

Verdienvermogen

image

Reststromen

image

Biodiversiteit

image

Robuuste Teeltsystemen

image

Mest

image

Gebiedssamenwerking

image

Water

image

Boer-Burger verbinding

image

Technologie

image