Verdienvermogen

Het aanpassen van de bedrijfsvoering naar kringlooplandbouw is een proces dat tijd en geld in beslag neemt. Dat vraagt om flinke investeringen van de boer die de overstap wil maken. Zowel in de akkerbouw als de veeteelt kunnen kleine stappen echter al besparingen opleveren.

Verdienvermogen

akkerbouw

Verdienvermogen

veehouderij

In de toekomstvisie over de agrarische sector staat onder andere dat kringlooplandbouw economisch rendabel moet zijn. De overgang van een gangbare bedrijfsvoering naar een bedrijfsvoering die is gebaseerd op de principes van kringlooplandbouw betekent voor de agrarisch ondernemer dat hij:

  • Zuiniger omgaat met grondstoffen.
  • Zo weinig mogelijk afval produceert.
  • De uitstoot van broeikasgassen en ammoniak zo klein mogelijk houdt.
  • Zoveel mogelijk gebruik maakt van agrobiodiversiteit.

Kringlooplandbouw is nog volop in ontwikkeling en er komt steeds meer informatie beschikbaar over de stappen die je als boer kunt nemen richting kringlooplandbouw. Er ligt echter geen blauwdruk klaar in de kast, om met de woorden van bestuurskundige Katrien Termeer van Wageningen University & Research te spreken. Zij schreef voor beleidsmakers een verkenning over de manieren om tot een succesvolle transitie naar kringlooplandbouw te komen. Lees het hele artikel hier of bekijk de video waarin Termeer uitlegt hoe die transitie kan plaatsvinden.

Het aanpassen van de bedrijfsvoering is een proces dat visie, kennis, tijd en geld vergt. En hoe zorg je als boer vervolgens dat je jouw verdienvermogen op peil houdt? Een grotere efficiëntie in het gebruik van grondstoffen is niet hetzelfde als het streven naar kostenefficiëntie. Als onder invloed van de kringlooplandbouwpraktijk het productiesysteem verandert, wat betekent dit dat voor de exploitatie van het gehele bedrijf?

Eerlijk speelveld

De Nederlandse agrarische sector exporteert bijna 75 procent van haar producten naar het buitenland. Daarvan wordt het grootste deel afgezet binnen een straal van pakweg 400 kilometer van ons land. Als de prijs van producten die volgens de principes van de kringlooplandbouw geproduceerd zijn hoger wordt dan producten uit de gangbare landbouw, heeft dit mogelijk gevolgen voor de export.

In het rapport Goed boeren kunnen boeren niet alleen van de taskforce ‘Verdienvermogen kringlooplandbouw’, die is ingesteld door het ministerie van LNV uit 2019, wordt benadrukt dat er op nationaal niveau en in Europa een gelijk speelveld moet komen. Eenzijdige invoering van kringlooplandbouw in Nederland kan een negatieve invloed hebben op productie en export, verwacht de taskforce. Lees hier het hele rapport

Het onderzoek naar de relatie tussen kringlooplandbouw, een robuuste economische toekomst voor agrarisch ondernemers en een juiste prijs voor producten is volop gaande. Onderzoeker en econoom Roel Jongeneel van Wageningen University & Research denkt bijvoorbeeld aan een duurzaamheidsfonds voor duurzame boeren, zodat consumenten hun producten kunnen herkennen en waarderen.

‘Als er negatieve milieueffecten zijn van bepaalde producten, moet dat in de prijs terugkomen’

Verdienvermogen voor akkerbouwers

In de akkerbouw kunnen kleine stappen een positieve invloed hebben op het verdienvermogen. De akkerbouw is voor een groot deel afhankelijk van inputs als gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Er is winst door besparing op inputs te realiseren door efficiënter te werken. Door niet te ploegen worden veel tijd, arbeid én brandstofkosten bespaard. De korte keten, waarbij de producten in een eigen winkel worden verkocht, is een mogelijkheid om de verdiensten te vergroten. Hetzelfde geldt voor agrarisch natuurbeheer.

Ben je akkerbouwer en wil je meer weten over de financiële aspecten van een overstap naar kringlooplandbouw?

Verdienvermogen voor veehouders

Kleine veranderingen in de bedrijfsvoering kunnen al een aanzienlijke besparing in de kosten met zich meebrengen. Het vergt een kritische blik op het eigen bedrijf. Een onafhankelijke boerencoach kan daarbij helpen. Daarnaast is een verbreding of diversificatie van producten een verdienmodel dat het proberen waard is. Het leveren van diensten zoals CO₂-opslag of energielevering naast producten, kan ook een bron van inkomsten worden.

Ben je veehouder en wil je meer te weten komen over hoe je kunt verdienen aan kringlooplandbouw?

Deel dit artikel

Inhoud Kringlooplandbouw

Wil je meer weten over de verschillende aspecten van kringlooplandbouw? Klik dan op een van de onderwerpen hiernaast.

Centraal verhaal

image

Bodem

image

Verdienvermogen

image

Reststromen

image

Biodiversiteit

image

Robuuste Teeltsystemen

image

Mest

image

Gebiedssamenwerking

image

Water

image

Boer-Burger verbinding

image

Technologie

image